Dla recenzentów

  1. Redakcja czasopisma „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów porównując ich tematykę z profilem czasopisma oraz zgodność z wymogami redakcyjnymi.
  2. Teksty wstępnie zaakceptowane zostają przekazane do recenzji dwóch osób wymienionych na liście recenzentów współpracujących z redakcją. W przypadku tekstu w języku obcym, przynajmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej.
  3. W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno autora jak i recenzentów (double-blind review process).
  4. Recenzenci oceniając tekst wypełniają formularz recenzyjny. Formularz recenzji dostępny jest na stronie internetowej czasopisma.
  5. Recenzja ma funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia tekstu do druku podejmuje Redakcja czasopisma „Ante Portas”.
  6. Szczegółowe zasady recenzowania artykułów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki zawartym w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.
FORMULARZ RECENZJI
DEKLARACJA O NIEWYSTĘPOWANIU KONFLIKTÓW