Dla Autorów

Nadesłane artykuły nie powinny być wcześniej publikowane, a ich jakość merytoryczna poddana zostanie anonimowej recenzji.

Autorzy są proszeni o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

APPLICATION FORM

Maksymalna objętość artykułu nie powinna przekraczać 1,5 arkusza wydawniczego (60 tys. znaków ze spacjami, ok. 30 stron maszynopisu). Język publikacji: polski lub angielski. Konieczne jest zamieszczane streszczenia artykułu w języku angielskim (maksymalnie 15 wierszy) wraz z wyodrębnionymi słowami kluczowymi (maksymalnie 5). Dokładne wymogi edytorskie zostały zamieszczone poniżej.