Dla Autorów

Nadesłane artykuły nie powinny być wcześniej publikowane, a ich jakość merytoryczna poddana zostanie anonimowej recenzji.

Maksymalna objętość artykułu nie powinna przekraczać 1,5 arkusza wydawniczego (60 tys. znaków ze spacjami, ok. 30 stron maszynopisu). Język publikacji: polski lub angielski. Konieczne jest zamieszczane streszczenia artykułu w języku angielskim (maksymalnie 15 wierszy) wraz z wyodrębnionymi słowami kluczowymi (maksymalnie 5). Dokładne wymogi edytorskie zostały zamieszczone poniżej.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla czasopism naukowych redakcja „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” wymaga od autorów nie tylko rzetelności i staranności merytorycznej, ale także przestrzegania wymogów etycznych związanych z publikowaniem prac naukowych. W związku z tym: należy podawać informację o wszystkich osobach, które przyczyniły się do powstania artykułu pod względem merytorycznym, rzeczowym, finansowym i każdym innym. Ukrywanie wkładu w powstanie publikacji jest naganną praktyką określaną jako ghostwriting. Oprócz wykazu wszystkich autorów tekstu, wraz z ich miejscem pracy (afiliacją) oraz informacją o wkładzie poszczególnych osób w powstanie artykułu (kto jest autorem metody, koncepcji, założeń itd.), należy (w przypisie) umieścić informację o źródłach finansowania publikacji (wraz z numerem grantu), wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (tzw. financial disclousure).

wymogi edytorskie