O „Ante Portas…”

"Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem" (ISSN  2353-6306) to recenzowane czasopismo naukowe, wydawane przez Katedrę Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Czasopismo w latach 2012-2014 było rocznikiem, natomiast od 2015 ma charakter półrocznika.

W 2015 r. czasopismo po raz pierwszy znalazło się na liście czasopism punktowanych MNiSW (część B). Za publikację można otrzymać 3 pkt.

"Ante Portas" jest indeksowane w:

Na łamach "Ante Portas" zamieszczane są artykuły, recenzje i inne materiały z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa w aspekcie militarnym, politycznym, ekonoczmicznym, społecznym, historycznym.Publikują u nas uznani specjaliści z zakresu: politologii, sekuritologii, nauk o obronności, m. in. Ryszard Jakubczak, Longin Pastusiak, Krzysztof Surdyk, Leszek Sykulski.

Począwszy od numeru 1(3)/2014, kolejne numery czasopisma mają charakter tematyczny. Najbliższe planowane numery poświęcone będą: kryzysowi ukraińskiemu, geopolitycznym uwarunkowaniom Mołdawii.